ASFALTOVÝ LAK PROTI VLHKOSTI A1010

Izolačný náter proti vlhkosti Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Používa sa k ochranným náterom ocele, liatiny, dreva, betónu (hlavne rôznych nádrží) a omietok proti pôsobeniu vlhkosti. Je určený pre hydroizolácie stavebných konštrukcií, kde sa vyžaduje stála pružnosť hydroizolačného povlaku. Náter odoláva mechanickým vplyvom a vode. Neodoláva organickým rozpúšťadlám a teplotám nad 40 °C.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Natierať na suchý, vopred pripravený podklad, ktorý je očistený, odmastený a zbavený starých nepriľnavých náterov.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Nanáša sa štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách v intervale 24 hodín priamo na podklad alebo na vhodný základný náter. Nasiakavé podklady sa musia napustiť zriedeným lakom A1010 s odstupom 12 hodín.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
Obsah nebezpečných látok

Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%).

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie