BALCLEAN Primer Facade základní samočisticí ochrana fasády, 1 kg

Revoluční samočisticí systém na světlé fasády. Jakkoli špináva fasáda se sama sluníčkem vyčistí. Viac informácií
Popis
Popis

BALCLEAN Primer Facade je peciální separační mezivrstva zpevňující podklad. Určeno pro úpravu fasád fotoaktivním systémem BALCLEAN FACADE. Kotví vrchní aktivní vrstvu BALCLEAN FINISH k podkladu. Mezivrstva nepropouští vlhkost do podkladu, zároveň významně nebrání průchodu vodní páry z podkladu do venkovního prostředí.

Podklad: fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, prvky ze stavebních cementových směsí

BALCLEAN PRIMER FACADE – ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ NÁTĚR

 • unikátní nátěrový systém na ochranu fasád
 • zbavte se růstu plísní, hub, lišejníků a řas na své fasádě
 • druhý krok systému BALCLEAN FACADE
 • základní kotevní nátěr
 • zpevňuje podklad
 • paropropustný
 • transparentní
 • bariérový efekt který zabraňuje možnému poškození podkladu
 • pro exteriér
 • vhodný na stavební a cementové směsi, další minerální podklad
 • český patent
 • česká výroba
 • ocenění v soutěži Inovace roku

Technické vlastnosti samočisticího systému fasád:

 • vydatnost v závislosti na savosti podkladu orientačně až 24 m²/kg
 • určeno pro venkovní prostředí
 • výrobek se neředí a je připraven k použití
 • součást nátěrového systému BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE - blíže viz. systémové listy.
 • způsob aplikace štětka, váleček
 • tloušťka suché vrstvy 30 um
 • Systém nedoporučujeme používat na fasády ve velmi tmavých a sytých odstínech.

Upozornění:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

Upozornění BIOCID:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 


 

SYSTÉM OCHRANY FASÁDY - Fotoaktivní ochranný systém proti zařasení a špinění fasády

BALCLEAN FACADE je speciální transparentní fotoaktivní systém pro povrchovou úpravu fasád. Je vhodný na fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, prvky ze stavebních cementových směsí. Výrazně prodlužuje jejich životnost a vzhled.

Složení systému na ochranu fasády:

Používá se na renovaci fasád napadených plísněmi, houbami, lišejníky a řasami nebo na nové fasády jako prevence. Systémem lze ošetřit dům po celém obvodu nebo jen jeho zasažené stěny. Vždy je však nezbytné problematické stěny ošetřit v celé ploše, aby nedocházelo k odlišnému vnímání barevného odstínu. Účinnou složkou systému je fotoaktivní titanová běloba, která je zakotvena na povrchu speciálním mechanismem.

Působením UV záření, které je součástí denního světla, dochází ke vzniku oxidačních a redukčních center rozkládajících přítomné organické sloučeniny. Povrch se zároveň stává vysoce smáčivým. Dešťová voda a vzdušná vlhkost se rozprostírají v tenké vrstvě, tím uvolňují nánosy degradovaných mikroorganismů a prachových částic a udržují tak fasádu dlouhodobě čistou.

Obě výše uvedené vlastnosti jsou úměrné intenzitě dopadajícího UV záření. Nedílnou součástí systému je separační kotevní mezivrstva, která zpevňuje podklad a slouží ke kotvení aktivní vrstvy. Mezivrstva nepropouští vlhkost do podkladu, ale zároveň významně nebrání průchodu vodní páry z podkladu do venkovního prostředí.

Stromy a keře v těsné blízkosti bývají značným zdrojem biologického napadení.

Renovace znečištěného podkladu:

 • BALCLEAN SANAL aplikujte štětkou, válečkem nebo postřikem. Nečistoty a zbylý likvidační prostředek opláchněte (tlakovou) vodou po 2 hodinách. V případě zbytkových nečistot postup opakujte. Povrch nechte vyschnout minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER FACADE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy 30 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.

Ochrana nového podkladu:

 • Zhodnoťte povrch, případně jej opláchněte vodou, doba schnutí minimálně 12 hodin.
 • BALCLEAN PRIMER FACADE natírejte v 1 vrstvě válečkem nebo štětkou, tloušťka suché vrstvy 30 μm. Povrch nechte vyschnout.
 • BALCLEAN FINISH natírejte v 1 vrstvě válečkem, štětkou nebo stříkáním, tloušťka suché vrstvy 3 μm.
 • Po 5 letech lze obnovit funkci systému nátěrem1 vrstvy přípravku BALCLEAN FINISH (platí pro renovaci i ochranu nového podkladu).

Napsali o BALCLEAN:

 


 

Důležité upozornění!

Systém nedoporučujeme používat na fasády ve velmi tmavých a sytých odstínech. Hodnoty Y = HBW (index světelné odrazivosti) by neměly být nižší než 50 (najdete ve vzorkovnicích odstínů TELURIA SPEKTRUM).

Před aplikací (zejména stříkáním) je nezbytné zakrýt všechny části oken, okapy a předměty v bezprostřední blízkosti, neboť částice ve formě aerosolu unášené větrem mohou tyto předměty znečistit.

Zaschlé zbytky nátěru se velmi špatně odstraňují.

Aplikaci nelze provádět za deště, vlhkosti vzduchu nad 80 %. Teplota okolí a podkladu při aplikaci musí být v rozmezí 12 až 25 °C. Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý a pevný.

Všechny komponenty systému je nezbytné před aplikací promíchat. Vzhledem k nízké viskozitě výrobků pohybujte válečkem zespodu nahoru. Při aplikaci dbejte na rovnoměrnou vrstvu nátěru, minimalizujte překryvy a napojení. Větší tloušťka může způsobit mléčný zákal a také zvýšit lesk. Mléčný zákal nemá vliv na snížení funkčnosti systému.

Konečný nátěr musí být chráněn před deštěm po dobu 24 hodin.

Fotoaktivní efekt systému se začíná významně projevovat po 3 měsících od aplikace.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

okthilinon (ISO), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8594005758278
Atest na detské hračky Nie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BALCLEAN
Hmotnosť 1,0 kg
Produktový list PDF