BALTECH C6000 ŘEDIDLO

Riedidlo pre náterové látky nitrocelulózové Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


Zmes organických rozpúšťadiel (toluén, metylacetát, bután-1-ol). Riedilo je určené na riedenie nitrocelulózových náterových látok (LAZUROL PRAGOLESK C1037, LAZUROL PRAGOMAT C1038), určených na nanášanie štetcom aj striekaním, pokiaľ nie je na etikete riedeného výrobku uvedené inak. Riedidlo C6000 je možné použiť aj na riedenie syntetických náterových hmôt, pokiaľ je tento spôsob uvedený v návode na použitie príslušnej náterovej látky. Na nanášanie striekaním je riedidlo určené výhradne pre profesionálne a priemyselné použitie. Pred aplikáciou náterových látok je riedidlo možné použiť aj pri príprave nových drevených podkladov na odstraňovanie výronov živíc.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Toluen, aceton, methyl-acetát

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky vdychovaním.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BALTECH
Produktový list PDF