BALTECH S6005 ŘEDIDLO

Riedidlo pre syntetické náterové látky. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


Xylén – zmes izomérov. Riedilo je určené na riedenie syntetických náterových látok určených na nanášanie štetcom, striekaním, valčekom alebo namáčaním, napr. S2003 FORMEX NA POZINK, S2131 BETEX NA BETON, S2160 HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO, pokiaľ výslovne nie je predpísané iné riedidlo.

 

Nebezpečnost výrobku


Horľavá kvapalina Flam. Liq. 3: H226 Horľavá kvapalina a pary.
Aspiračná nebezpečnosť Asp.Tox 1: H304 Môže byt smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Akútná toxicita Acute Tox.4: H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
Žieravost/dráždivost kože Skin Irrit. 2: H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Eye Irrit. 2: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxicita pre špecifický cielový orgán – jednorazová expozícia STOT SE 3: H335 Môže spôsobit podráždenie dýchacích ciest.
Toxicita pre špecifický cielový orgán – opakovaná expozícia STOT RE 2: H373 Môže spôsobit poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Xylen technický (směs xylenu a ethylbenzenu) (ES: 905-588-0)

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BALTECH
Produktový list PDF