BARLET VÁPENNÁ fasádní barva V4019

Fasádní barva. Vysoce paropropustná. Odolná povětrnosti. Na sanační omítky. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použití výrobku

Používá se pro nátěry fasád, hladkých minerálních podkladů jako zkarbonatizované vápenocementové omítky, betony a pórobetony. Sádrové podklady jsou nevhodné. Barva je snadno zpracovatelná. Vzhledem k velmi nízké hodnotě prostupu vodních par sd je barva vhodná k nátěrům sanačních omítek.

Příprava podkladu

Podklad musí být před zahájením nátěrů suchý a vyzrálý, aby nedocházelo ke změně barevného odstínu a ke vzniku vápenných výkvětů na povrchu nátěru. Příliš savé, sprašující nebo nesoudržné podklady ošetřete vhodnou akrylátovou penetrací REMAL, BARLET nebo SOICRAT.

Doporučený nátěrový postup

Barvu řeďte do 10 % vody, důkladně promíchejte a nanášejte štětkou. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Finální hydrofobizační nátěr prostředkem BARLET FOB nanášejte štětkou po 3 dnech od nanesení barvy. Optimální teplota podkladu a prostředí pro natírání je 15 až 25 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady!

Odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu, k probarvování je možné použít pouze anorganické pigmenty.

Vydatnost

Až 5 m2/1 kg v jedné vrstvě


Bezpečnostní upozornění

GHS05 – látky a směsi žíravé

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Obsah nebezpečných látek:
hydroxid vápenatý

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné brýle.
 • P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte lékaře.
 • P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • EUH208 Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.                                                                                                                                                                      
 • EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
   
Parametry
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BARLET
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie