BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852

Penetračná a vrchná polystyrénová farba na bazény Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba sa používa ako penetračný a aj povrchový náter a je určená na nátery betónových podkladov, muriva a omietok vystavených účinkom vody, vodným parám alebo vysokej relatívnej vlhkosti. Farbu je možné použiť tiež na nátery bazénov a kovových nádrží. Farba nie je určená na glejové betónové povrchy.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Natieraný podklad musí byť suchý, súdržný, očistený, dobre vyzretý (obvykle 4-6 mesiacov) a stavebne izolovaný proti zemnej (spodnej) vlhkosti. Povrch musí byť zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, zvyškami asfaltov a ropných produktov. Prach je ideálne vysávať výkonným vysávačom. V prípade čistenia striekaním vodou je nutné nechať podklad dôkladne vyschnúť. V prípade, že podklad obsahuje väčšie nerovnosti, sa odporúča prebrúsenie. Relatívna vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5 %. Staré nátery dôkladne odstráňte. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt a prachu, mechanicky očistený. Na odmastenie použite vhodný prípravok napr. BALTECH TECHNICKÝ BENZÍN P6402, BALTECH ACETÓN P6401 alebo teplú tlakovú vodu s obsahom saponátu.

RIEDIDLO: BALTECH S6005

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím sa farba dôkladne rozmieša a podľa potreby zriedi.
Nátery omietky, muriva a betónu:
1x penetrácia farbou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852 zriedeným v pomere 1:1 riedidlom BALTECH S6005; 3-5 náterov farbou S2852
Náter kovu: 1 náter farbou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, vrchný náter naneste do 24 hodín alebo až po 7 dňoch; 2-3 nátery farbou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852 v intervale 4 hodiny (23 °C). Hrúbka celého náterového systému musí byť najmenej 120 m. Náter môže byť vystavený účinkom vody najskôr po 7 dňoch.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Xylen (smes), kalafuna.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Stupeň lesku Lesk
Farba náteru Modrá
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Betex
Produktový list PDF