DENAS aditívum na sklo a dlažbu, 105 g

Na zvýšenie priľnavosti farby DENAS UNIVERZÁL na rôzne hladké, nesavé, nepochôdzne, inertné materiály ako je sklo, keramika, porcelán a pod. pre aplikáciu v interiéri aj exteriéri. Viac informácií
Popis
Popis

DENAS ADITIVUM NA SKLO je špeciálny silanový prípravok, určený na zvýšenie priľnavosti farby DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT na rôzne hladké, nesavé, nepochôdzne, inertné materiály ako je sklo, dlažba a kachličky, glazovaná keramika, umakart, porcelán, zrkadlá. interiéru aj exteriéru.

Nátery s prídavkom tohto aditíva vykazujú násobnú priľnavosť na ultra hladkých povrchoch a stane sa z nich farba na dlažbu. Pridaním DENAS ADITÍVA NA SKLO do DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT nedochádza k degradácii deklarovaných vlastností ani odtieňa, skôr naopak.

Uplatnenie nachádza pri renováciách obkladov kúpeľní a kuchynských liniek, bytových umakartových jadier, presklených stien v interiéri aj keramických doplnkov, porcelánu.

Vlastnosti aditívum na sklo DENAS:
prísada do farby DENAS UNIVERZÁL
po použití vhodné na sklo, dlažbu, kachličky, keramiku, umakart, porcelán, zrkadlá
po zmiešaní dostanete ideálnu farbu na dlažbu na renováciu napríklad kúpeľní
veľmi dôležité je správne premiešanie farby
po zmiešaní je nutné spracovať farbu do dvoch týždňov
teoretická výdatnosť je 7–10 m²/kg na jednu vrstvu
Dôležitý pracovný postup:
DENAS ADITÍVUM NA SKLO sa pridá v pomere 1,5 % tohto aditíva k množstvu vopred pripravenej farby do DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT a zamieša sa. Miešanie sa vykonáva vhodným miešacím zariadením (napr. vŕtačkou s miešadlom) po dobu min. 5 minút. Pri miešaní je nutné dávať pozor, aby sa do farby nevmiešalo zbytočne veľa vzduchu. Doba spracovateľnosti zmesi po pridaní prípravku DENAS ADITIVUM NA SKLO je max. 2 týždne pri 20 °C.

Ako na farbu na dlažku?
Keramické, obkladacie, hladké a lesklé dlaždičky a ich renovácia, to je oriešok pre každého remeselníka. Ako vytvoríme farbu na kachličky? Teraz je to možné, jednoducho primiešam aditívum do farby. Farba na dlažbu tak bude držať a môžete s radosťou renovovať kachličky.

Skladovanie aditívum pre farbu na dlažbu:
Skladujte v originálnom dobre uzavretom obale v suchých a dobre vetraných priestoroch, pri teplotách +5 až +25 °C. Skladujte mimo dosahu detí. Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby. Po vmiešaní prostriedku DENAS ADITIVUM NA SKLO do výrobku DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT túto výslednú zmes skladujte v dobre uzavretom obale v suchých a dobre vetraných priestoroch pri teplote 5–20 °C, maximálne však po dobu 2 týždňov.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

3-glycidyloxylpropyl-trimethoxysilan (ES: 219-784-2; CAS: 2530-83-8)

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
Parametry
EAN 8592474104978
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Denas Color
Značka Denas
Hmotnosť 0,1 kg
Produktový list PDF