DENAS NA KOV-ZÁKLAD antikorózna farba na kov

Základná antikorózna ochrana železa, hliníka, medi, pozinku na kovových strechách a stavebných konštrukciách. Vodou riediteľná farba na kovy pre interiér a exteriér. Viac informácií
Popis
Popis

DENAS NA KOV-ZÁKLAD základní antikorozní ochrana železa, hliníku, mědi, pozinku. DENAS základní antikorozní barva na kov (dříve DENAS ANTIKOR) je vodou ředitelná barva pro nové i renovační nátěry se zvýšenou korozní ochranou. Barva je vhodná k nátěrům ocelových, železných, hliníkových i čerstvě pozinkovaných konstrukcí a plechů, plechových střech, jejich klempířských prvků, zábradlí, plotů, sloupů a dalších kovových výrobků umístěných v exteriéru i interiéru. Je vhodná také na čerstvou měď. Vykazuje velmi rychlé zasychání, výbornou přilnavost na kovových podkladech, kryvost i zpracovatelnost.

  • do interiéru i exteriéru
  • na soudržnou rez
  • výborný rocliv
  • dokonale drží
  • zamíchejte a natírejte
  • na kovy, čersvý pozink, lehké kovy, vrata, okapy, zábradlí

Barva má vynikající antikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemickou odolnost a dlouhou životnost. Barvu lze použít i na částečně zkorodovaný povrch. Jako vrchní nátěr doporučujeme použít DENAS UNIVERZÁL.

Obecné složení směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

 


 

Pracovní postup DENAS KOV-ZÁKLAD:

Podklad musí být suchý a zbavený všech mechanických nečistot i mastnoty, zbytků nesoudržných a starých nátěrů. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1–2 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Pro vrchní nátěry doporučujeme použít vodou ředitelnou barvu DENAS UNIVERZÁL dostupnou v matném i lesklém pro vedení a široké škále odstínů. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušné vlhkosti do 70 %.

Vydatnost:
6 - 8 m² / kg na jednu vrstvu

Balení:
0,7 kg; 3 kg; 10 kg; 20 kg

Dřívější obchodní znažení:
Denas Antikor základní antikorozní barva na kov


Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů, nebo na místo určené obcí.

 

Údaje o nebezpečnosti:

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

 

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

Hustota:

1,1–1,3 g/cm3 VOC: 0,03 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg ONL: 35–45 % obj. Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí. Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC: 140 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 39 g/l.

EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Denas Color
Značka Denas
Produktový list PDF