DENAS NA BETÓN vrchná farba na betón

Vrchná krycia pochôdzna vodou riediteľná farba na betón v interiéri aj exteriéri. Nátery betónu, cementotrieskových a vláknocementových dosiek aj silikátových podkladov. Viac informácií
Popis
Popis

DENAS NA BETON je vrchní krycí pochozí vodou ředitelná barva určená k nátěrům betonových a vláknocementových ploch, soklů, plotů, schodišť, stěn a cementotřískových CETRIS a OSB desek. Nátěr na beton výborně odolává působení povětrnosti a UV záření, má hydroizolační vlastnosti, je stálobarevný, otěruvzdorný, paropropustný, výborně se udržuje. Vykazuje vysokou kryvost, rychle zasychá, má výborné aplikační vlastnosti. Není vhodný na nevyzrálý beton.

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 003.

Vlastnosti DENAS barva na beton:

 • barva na betonovou podlahu
 • vynikající mechanická odolnost a odolnost posuvu břemen
 • odolává působení povětrnosti a UV záření
 • hydroizolační vlastnosti
 • stálobarevný
 • otěruvzdorný
 • paropropustný
 • výborně se udržuje
 • Vykazuje vysokou kryvost
 • rychle zasychá
 • výborné aplikační vlastnosti

 


 

Složení nátěru na beton:

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv

 

Pracovní postup barvy na betonovou podlahu: 

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a nesoudržných vrstev podkladu i následných starších nátěrů, mastnoty. Před nátěrem barvou se podklad napustí penetračním přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2–3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při aplikaci a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %.

Vydatnost barvy na beton: 

5 - 8 m²/kg na jeden nátěr.

Balení barvy na beton:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

 


Pokyny pro bezpečné zacházení s barvou na beton:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H317–Může vyvolat alergickou kožní reakci; H412–Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Nebezpečné látky:

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

 

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Hustota:

1,1–1,25 g/cm3; VOC: 0,05 kg/kg; TOC: 0,03 kg/kg; ONL: 30–40 % obj.; Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 61.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
Obsah nebezpečných látok

2,4,7,9-tetramethyldec-5-in4,7-diol, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on

EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Nie
Stupeň lesku Ostatné
Výrobca Denas Color
Značka Denas
Produktový list PDF