EPOLEX 1200 súprava epoxidovej živice, 100 g

K drobným opravám a lepeniu kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5 % tvrdidla P 11. Viac informácií
Popis
Popis

EPOXY SÚPRAVA k drobným opravám a lepeniu kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5 % tvrdidla P 11. Ak sa kompozícia na vytvrdnutie opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy styk s potravinami a pitnou vodou. Následne sú tmelené miesta pretierateľné bežnými náterovými hmotami. Zloženie a charakteristika výrobku: Epoxidová živica

Použitie:
EPOLEX Epoxy súprava je určená na lepenie a opravu výrobku z týchto materiálov: kovu, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu, porcelánu a pod. Ak sa kompozícia po vytvrdnutí opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy styk s potravinami a pitnou vodou, nie je však vhodná na priamy styk s
potravinami obsahujúcimi viac ako 5 % organických kyselín (octová, mliečna) a potravinami s obsahom etylalkoholu vyšším ako 20 %. Pred aplikáciou nesmie byť kompozícia zriedená prídavkom akéhokoľvek riedidla alebo rozpúšťadla.

Návod na použitie:
Živica sa dokonale zmieša s tvrdidlom v hmotnostnom pomere: 100 hm. dielu Živica 1200 : 6,5 hm. dielu tvrdidla. Zmes sa nanáša na suchý, čistý, odmastený a prípadne obrúsený povrch. Dodržujte miešací pomer a nepripravujte väčšie množstvo zmesi, než stačíte spracovať do 30 min. pri teplote 15-20 °C. Pripravenú živicu naneste na lepené plochy a následne priglejte k sebe tak, aby po celej dĺžke dobre priľahli a spoj fixujte (tlakom asi 0,02 MPa).

Optimálna hrúbka vrstvy:
Ca. 0,1 mm

Vytvrdzovanie:
Vytvrdzuje sa pri normálnej alebo zvýšenej teplote do 60 °C. Vytvrdnutie živice prebehne do 48 hod.

Riedidlo na umývanie náradia:
Acetón, toluén

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Styren. Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky vdychovaním.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P235 Uchovávajte v chlade.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P341 Pri ťažkom dýchaní preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235074925
Použití lepidla Víceúčelové
Balení lepidla Kelímek, kyblík
Typ povrchu Univerzální
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Hmotnosť 0,2 kg
Produktový list PDF