EPOLEX NA PODLAHY S2380

Epoxidová dvojzložková náterová látka na zaťažované povrchy Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená k náterom silne zaťažovaných betónových povrchov a ďalších minerálnych nasiakavých podkladov (murivo, drevotrieska). Je vhodná pre nátery betónových podláh hlavne v garážach, výrobných halách, skladoch, na zakrytých terasách. Je možné ju použiť aj ako liatu podlahovinu. Výsledný povrch natretý farbou EPOLEX NA PODLAHY S 2380 je odolný voči pôsobeniu skupiny chemických látok, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu. Farba neobsahuje rozpúšťadlá a pri tvrdnutí nemení svoj objem. Náter nie je odolný voči poveternostným vplyvom. Pri vystavení poveternostným vplyvom dochádza k predčasnému skriedovateniu povrchov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Betónový podklad musí byť nasiakavý a vyzretý min. 28 dní, musí byť suchý a zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, zvyškami asfaltov a ropných produktov. Prach je ideálne vysávať výkonným vysávačom. V prípade čistenia striekaním vodou je nutné nechať podklad dôkladne vyschnúť. V prípade, že podklad obsahuje väčšie nerovnosti, sa odporúča prebrúsenie. Relatívna vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5 %.

RIEDIDLO: S 6300, TUŽIDLO S 7380

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Penetračný náter: Farba sa v celom objeme dôkladne rozmieša, zmieša sa s tužidlom v pomere S 2380 100 hmotnostných dielov ku 25 hmotnostným dielom S 7380 a znova sa dôkladne rozmieša. Pri stálom miešaní sa pridá riedidlo S 6300 v pomere 2:1 (2 diely natúženej zmesi k 1 dielu riedidla). V prípade, keď nasiakavosť podkladu je extrémne vysoká, je nutné povrch opakovane natrieť penetračným náterom, pokiaľ nezískame nepórovitý povrch. Opakovanú penetráciu je možné vykonať po 2 hodinách schnutia (23 °C). Vrchný náter: Farba sa premieša v celom objeme, zmieša sa s tužidlom S 7380 a znova sa dôkladne premieša v celom objeme. Farba sa neriedi. Najčastejšie sa farba naleje na napenetrovaný podklad, rozotrie sa stierkou alebo sa rozvalčekuje valčekom s krátkym vlasom a odvzdušní sa odzvdušňovacím valčekom. Protišmykovú úpravu dosiahneme pridaním kremičitého piesku do finálnej vrstvy. Pri nanášaní hrubších vrstiev odpurúčame už pred natúžením do farby pridať až 60 % kremičitého piesku na množstvo farby pri veľkosti častíc 0,2-0,8 mm.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14), maleátové mastné kyseliny, C14-18 a C16-18, nenasycené.

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235060799
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Stupeň lesku Lesk
Farba náteru Šedá
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Hmotnosť 4,5 kg
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie