Epolex s1300 lesk dvojzložkový lak na drevo + tužidlo, 840 g

Lak je určený na zhotovenie vysoko lesklých, tvrdých, transparentných náterov dreva, vláknitých dosiek, kovov a niektorých druhov plastických hmôt a na napúšťanie savých podkladov (napr. betón, murivo). Viac informácií
Popis
Popis

Lak na drevo je určený na zhotovenie vysoko lesklých, tvrdých, transparentných náterov dreva, vláknitých dosiek, kovov a niektorých druhov plastických hmôt a na napúšťanie savých podkladov (napr. betón, murivo). Lak na drevo má vynikajúcu tvrdosť a vysoký lesk, výbornú chemickú odolnosť voči radu rozpúšťadiel, olejom, alkáliám a pohonným hmotám. Odoláva pôsobeniu vody a vlhka a teplotám až do 120 °C. Lak na drevo nie je vhodný na použitie v exteriéri.

Lak na drevo bol schválený pre nátery povrchov potravinárskych zariadení, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Lak nie je určený na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.

Vlastnosti dvojzložkového laku na drevo
veľmi tvrdý lak na drevo
chemicky a mechanicky odolný náter
vhodný pre styk s potravinami
bezfarebný lak na drevo
vodeodolný lak na drevo
vrátane tužidla
Oblasť použitia bezfarebného laku na drevo
Podklad: drevo, drevovláknité dosky, kov
Prostredie: interiér
Príklady: parkety, dosky, korkové podlahy, drevotrieskové podlahy, obloženie stien a stropov, trámy, betónové podlahy schody, murivo, vnútro kovových nádrží, betónových nádrží a iné.
Riedenie bezfarebného laku na drevo:
S 6300, tužidlo S 7300, súčasťou dodávky je tužidlo.

Teoretická výdatnosť laku na drevo:
11 - 13 m²/ kg natuženej zmesi

Riedenie laku na drevo:
Riedidlo BALTECH S 6300

Tuženie laku na drevo:
Tužidlo: S 7300. Pomer tuženia: 100 hmotnostných dielov S 1300:40 hmotnostných dielov S 7300. Natuženú zmes je nutné spracovať do 8 hodín.

Spôsob aplikácie laku na drevo:
Striekanie, štetec, valček

Príprava podkladu laku na drevo:
Drevo musí byť pred aplikáciou čisté, suché, dobre obrúsené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zvyškov živíc. Drevo so zvýšeným obsahom živíc (smrekovec, borovica) musí byť vopred zbavené všetkých výronov živíc, napr. vymytím vnútroriedidlom C 6000. Na kvalite predúpravy dreva závisí celkový vzhľad konečnej povrchovej úpravy dreva a tiež celková životnosť náterového systému. Povrch dreva je nutné najprv napustiť zriedeným epoxidovým lakom, aby sa zaistila rovnomerná savosť podkladu. Následne je nutné povrch dreva prebrúsiť jemným brúsnym papierom a až potom aplikovať finálne vrstvy epoxidového laku. Kovový podklad pre aplikáciu musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený.

Podmienky aplikácie laku na drevo:
Počas doby aplikácie a po celú dobu schnutia musí byť minimálna teplota ovzdušia a podkladu 10 °C, maximálne potom 35 °C. Optimálna teplota na nanášanie náterovej hmoty je 18 °C až 23 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 40 až 70 %. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť pri nanášaní a zasychaní a príliš silná vrstva nanášaného filmu výrazne spomaľujú zasychanie a pretvrdnutie náterového filmu. Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a zvýšená vlhkosť dreva či muriva spôsobujú defekty náterového filmu. Typ, povrch a prípadne predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru. Prírodné drevo mení farbu vplyvom svetla nezávisle od laku. Pri exotických druhoch dreva je z dôvodu vplyvu laku na výsledný odtieň dreva vhodné lak odskúšať najskôr na malej ploche. Na nové podlahy sa odporúča aplikovať minimálne 3 vrchné nátery. Vyššia hrúbka výslednej vrstvy zlepšuje celkovú kvalitu a odolnosť náteru. Prvých 14 dní je nutné náter chrániť pred nešetrným zaobchádzaním a intenzívnym omývaním povrchu vodou.

Pred použitím sa lak zmieša s tužidlom S 7300 v predpísanom pomere, riadne sa premieša a podľa potreby zriedi. Nanáša sa na vopred pripravený podklad.

Transparentný náter dreva:
1x lak epoxidový EPOLEX LAK NA DREVO S 1300 pririedený riedidlom na výtokovú dobu z pohárika 15-25 s (prídavok 15 – 20 % hmotn. na natuženú zmes), zasychanie 24 h / 23 °C
ľahké prebrúsenie brúsnym papierom č. 280-320 a odstránenie obrusu
1x lak epoxidový EPOLEX LAK NA DREVO S 1300, zasychanie 24 h
prebrúsenie brúsnym papierom č. 320 a odstránenie obrusu
1x lak epoxidový EPOLEX LAK NA DREVO S 1300. Zasychanie a vytvrdnutie náteru je možné (pokiaľ to natretý podklad umožňuje) urýchliť prisúšaním pri zvýšenej teplote, napr. pri 60 °C počas 60 minút, pri 80 °C počas 45 minút, pri 100 °C po dobu 30 minút. Náter je možné brúsiť a leštiť brúsnou pastou a polišom.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

EPOLEX S1300 Xylén (zmes), bután-1-ol, Epoxidová živica z Bisfenolu A a epichlórhydrínu. Tužidlo: 4,4'-izopropylidendifenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom, reakčné produkty s triethylentetramínom, 2-metylpropán-1-ol, 2-etylhexyl-akrylát.

EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235060157
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vnútorné
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Hmotnosť 1,0 kg
Produktový list PDF