EPOLEX S7300 TUŽIDLO

Tužidlo do epoxidových náterových látok Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


Výrobok je určený výhradne na vytvrdnutie dvojzložkoých epoxidových náterových látok EPOLEX. Dávka tužidla EPOLEX S 7300 je rôzna pre jednotlivé typy náterových látok a je uvedená v príslušných katalógových listoch, vrátane času spracovateľnosti zmesi. Pripravuje sa len také množstvo natuženej zmesi, ktoré sa stačí spracovať za 8 hodín.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Xylen (smes), 2-methylpropan-1-ol, 4,4‘- isopropylidendifenol, oligomerní reakcní produkty s 1-chlor 2,3- epoxypropanem; reakcní produkty s akrylovou kyselinou a dipropylaminem.

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Farba náteru Šedá
Stupeň lesku Ostatné
Prostredie Vonkajší
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie