EPOLEX ZÁKLAD PROFI S2300

Farba epoxidová dvojzložková základná antikorózna Viac informácií
Popis
Popis
CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená pre základné nátery kovov, náterové systémy.Zaisťuje jeho dokonalú priľnavosť a vytvára účinnú antikoróznu ochranu. Pred použitím sa obsah rozmieša a zmieša s tužidlom S 7300. Pri nanášaní v hrubých vrstvách netečie.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETON P 6401 alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou.
Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skušobný náter na ploche 1m<sup>2</sup>.

RIEDIDLO: S 6300, TUŽIDLO S 7300

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím sa obsah rozmieša, zmieša s tužidlom v pomere S 2300 100 hmotnostných dielov ku 17 hmotnostným dielom S 7300, dôkladne premieša a nariedi podľa potreby.
Náter kovu: 1 náter farbou EPOLEX ZÁKLAD PROFI S 2300, ďalší náter po 24 hodinách schnutia pri 20 °C, schnutie a tvrdnutie náteru môžete urýchliť prisúšaním pri teplote 60-100 °C po dobu 60-30 min.
Interiér: 1-2 nátery epoxidovým dvojzložkovým emailom EPOLEX EMAIL PROFI S 2321
Exteriér: 1-2 nátery polyuretanovým dvojzložkovým lesklým emailom TELPUR T 300.
Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, uhlovodíky, C9, aromatické, xylen (směs), butan-1-ol

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235060140
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Hmotnosť 1,5 kg
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie