Epoxyesterový elektroizolačný s2352, na ochranu vinutia točivých strojov, 0101 šedá, 10 kg

Na ochranu impregnovaného vinutia točivých strojov izolačnej triedy B-T. Výrobok nie je určený pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami. Viac informácií
Popis
Popis

Email je určený na ochranu impregnovaného vinutia točivých strojov izolačnej triedy B-T (iba odtiene 0101 a 0111). Výrobok nie je určený pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.

Pracovný postup:
Nanáša sa priamo na vinutia elektrických strojov v jednej vrstve. Nátery zasychajú pri normálnej teplote. Na urýchlenie schnutia je možné nátery prisušit pri teplote 60-70 °C.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

xylen ( směs )

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235038149
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Hmotnosť 10,9 kg
Produktový list PDF