HOSTAGRUND BLOKÁTOR HRDZE U2161

Impregnačná polyuretánová jednozložková farba Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Jednozložková základná impregnačná farba vytvrdzovaná vzdušnou vlhkosťou je určená na nátery kovov v interiéri i exteriéri. Následnému náterovému systému zaisťuje priľnavosť na problematických miestach (oceľové povrchy so zvyškom hrdze, ľahké a farebné kovy). Vysokú účinnosť má hlavne pri aplikácii vo vlhkom prostredí, kde iné nátery zlyhávajú (napr. podzemné kolektory, kovové nádrže, strešné a mostné konštrukcie). Je vhodná aj pre napúšťanie pórovitých a málo súdržných nasiakavých podkladov ako sú betón, murivo a drevo. Po vytvrdnutí má náter výbornú chemickú odolnosť.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, voľnej hrdze a prachu, mechanicky očistený.
Pôvodne natrené povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skušobný náter na ploche 1 m2.

RIEDIDLO: S 6005

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím email dôkladne zamiešajte, nemusí sa riediť, je pripravený na použitie.
1-2 nátery farbou HOSTAGRUND BLOKÁTOR HRDZE U 2161 tak, aby celková výsledná hrúbka suchého náterového filmu bola max. 10 µm. Druhú vrstvu je možné nanášať v rozmedzí 2-3 hodín schnutia. (20 °C, 50 až 98 % relatívnej vzdušnej vlhkosti). Pri napúšťaní nasiakavých podkladov môžete nanášať druhú vrstvu ihneď po vsiaknutí.
Pred aplikáciou ďalších náterových látok je podľa aplikačných podmienok nutná technologická prestávka 2 až max. 24 hodín (čím nižšia vrstva náterového filmu a vyššia teplota a relatívna vlhkosť vzduchu, tým rýchlejšie vytvrdzovanie a kratšia technologická prestávka).
1-2 nátery základnou farbou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003 v hrúbke náterového filmu 40-80 µm.
1-2 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013 v hrúbke náterového filmu 40-80 µm.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

xylen ( směs ) aromatický prepolymer polyisokyanátu, difenylmetandiisokyanát, isomery a homology, difenylmethan-4,4'-diisokyanát, difenylmethan-2,4'-diisokyanát, 2,2'-methylendifenyl-diisokyanát

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Hostagrund
Produktový list PDF