LAZUROL Aqua Dekor tenkovrstvová lazúra na drevo V1315

Tenkovrstvá vodouriediteľná lazúra. Jednoduchá aplikácia a napájanie. S voskovou emulziou, vodeodolný. Zruby, pergoly, ploty a záhradný nábytok. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


LAZUROL AQUA DEKOR sa používa na zhotovenie kvalitných lazúrovacích náterov dreva ako sú pergoly, ploty, trámy, drevené opláštenia budov, zrubov, a to ako vo vnútornom, tak aj vo vonkajšom prostredí. Pri predpokladanej obmedzenej životnosti (mechanická a chemická záťaž), spojenej s renovačnými nátermi je možné odporučiť aj pre nátery drevených terás. Je tiež vhodná pre nátery suchých dekorácií. Neodporúčame k náterom drevených podláh a schodov v interiéri.

 

Príprava podkladu


Podklad sa prebrúsi brúsnym papierom č. 60-100. Podklad sa penetruje prípravkom LAZUROL AQUA NAPÚŠŤADLO, ktorý obsahuje fungicídne látky (odporúča sa hlavne pre vonkajšie prostredia).

 

 

Odporúčaný náterový postup


Pred použitím obsah dôkladne zamiešajte. Farba sa pred použitím neriedi. Nanáša sa štetcom alebo striekaním. Po nanesení prvej vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR a min. 6 hod. schnutia sa jemne prebrúsi brúsnym papierom 220-240. Nanesú sa ďalšie 1 až 2 vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR s časovým odstupom min. 6 hodín pri 20 °C. Nevsiaknutá lazúra sa zotrie suchým štetcom. Renovačný náter LAZURA AQUA BALZAM sa aplikuje 1 až 3x za rok. Odporúčaná teplota pri nanášaní je 18 až 25 °C, nesmie klesnúť pod 10 °C.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Reakční masa z pentamethyl-piperidyl sebakátu, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, kobaltové a bórové neodekanoátové komplexy, reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247 -500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES220-239-6] (3:1).

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Atest na detské hračky Áno
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Lazurol
Produktový list PDF