Lazurol Aqua hrubovrstvý vonkajší lak na drevo V1303

Na nové aj renovačné nátery drevených výrobkov najmä vo vonkajšom prostredí. Je vhodný na všetky druhy dreva, povrch filmu je dokonale pružný. Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

LAZUROL AQUA P UREX je vysoko odolný lak na drevo s efektným vzhľadom. Je určený k lakovaniu mäkkého aj tvrdého dreva, preglejky, nábytkových dielov, parkiet, dreveného obloženia a pod. v interiéroch. Lak je možné použiť aj ako vrchný náter na disperzné farby. Splňuje protišmykové podmienky. Splňuje požiadavky predpisov pre použitie na nátery hračiek pre deti vo veku do 3 rokov. Obsahuje UV filter.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Povrch pre lakovanie musí byť zbavený nečistôt, prachu a starých nesúdržných náterov. Živičné miesta musia byť vymyté riedidlom.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím lak dôkladne zamiešajte. Prvú vrstvu laku zriedime max. 20 % vody. Ďalšie 2-3 vrstvy nanášame neriedeným lakom s časovým intervalom 2 až 4 nátery medzi nátermi. Po nanesení prvej vrstvy povrch prebrúste brusným papierom (č. 400-600) Teplota prostredia pri nanášaní musí byť v rozmedzí 15 až 25 °C. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje reakční směs: α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyethylen) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyethylen), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1).

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P321 Odborné ošetření (viz … na štítku).
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Áno
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Lazurol
Produktový list PDF