PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035

Základná syntetická rýchloschnúca farba Viac informácií
Popis
Popis
CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená k základným náterom kovových predmetov pod syntetické, olejové a nitrocelulózové náterové látky. Má výborné antikorózne vlastnosti a široké možnosti použitia v interiéri aj v exteriéri.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť čistý, suchý, mechanicky očistený, zbavený mastnôt, hrdze a prachu. Najskôr odmastite vhodným prostriedkom: napr. prípravkom TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETÓN P 6401 alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátu. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé a priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabte, dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Pri použití odhrdzovača opláchnite povrch čistou vodou.
Nasiakavé podklady najprv napustite vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Staré natreté povrchy očistite, odmastite a odstráňte staré nepriľnavé nátery. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skušobný náter na ploche 1 m2.

RIEDIDLO: S 6005, C 6000 pri nanášaní striekaním

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím obsah dôkladne zamiešajte, podľa potreby narieďte. Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035 s hrúbkou vrstvy 30-35 µm (po 1 hodine schnutia je možné pri 20 °C prestriekať syntetickým emailom); 1-2 nátery lesklým emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013, alebo RADBAL STANDARD S 2119, INDUSTROL UNIMAT S 2075.
Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Xylen (směs), fosforecnan zinecnatý

EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Pragoprimer
Produktový list PDF