PRIMER S2000 základná farba na kov

Farba syntetická základná na kov. Je určená na vonkajšie aj vnútorné použitie pre základné nátery kovov pod syntetické, olejové, vodou riediteľné vrchné nátery. Viac informácií
Popis
Popis

Farba je určená na vonkajšie aj vnútorné použitie na základné nátery kovov pod syntetické, olejové, vodouriediteľné vrchné nátery. Farbu je možné použiť aj na nátery nekovových predmetov.


Pracovný postup:
Vonkajší náter kovu: Nanáša sa na očistený, odhrdzený, odmastený a suchý povrch. 1. 1 - 2x náter farbou S 2000 PRIMER (interval nanášania 8 h/23 oC) schnutie je možné urýchliť prisúšaním pri teplote 80 oC počas 2 h. 2. 2 - 3x Email syntetický štandardný S 2013 INDUSTRIT. Náter nekovového podkladu: Nanáša sa na suchý, súdržný, očistený povrch. 1. 1x penetrácia lakom S 1023 LAZUROL Classic, S 1033 LAZUROL Impregnačný základ, schnutie 24 hodín 2. 1x farba S 2000 3. 1 - 2x Email S 2013 INDUSTRIT, S 2119 RADBAL, O 2118 EMAILIN, S 2075 INDUSTROL Unimat

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci. Uhlovodíky , C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes), fosforecnan zinecnatý.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Primer
Produktový list PDF