SIGNOCRYL T S 2856

Farba na vodorovné dopravné značenie vozoviek Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


Farba je určená na vodorovné dopravné značenie vozoviek a iných plôch s živičným, prípadne betónovým povrchom. Výrobok je zavedený v Katalógu schválených výrobkov pre vodorovné dopravné značenie vydaným Ministerstvom dopravy ČR.

Príprava podkladu


Nanáša sa na suchý podklad vopred zbavený hrubých nečistôt a mastnoty.

Riedidlo: BALTECH P6406 TOLUEN


Odporúčaný postup


Nanáša sa v jednej vrstve vzduchovým aj tlakovým bezvzduchovým nanášacím zariadením, prípadne inou vhodnou nanášacou technikou s možnosťou použitia maskovacie šablóny. Viskozita farby je upravená pre priamu aplikáciu na stroj. V prípade potreby (podľa aplikácie, typu zariadenia) je možné riedenie prípravkom TOLUEN P 6406. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné farbu v zásobníkoch priebežne miešať alebo pred vlastnou aplikáciou znovu dôkladne premiešať. Zasychá na vzduchu fyzikálnym odparením rozpúšťadla min. 7 minút pri teplote vzduchu min. 5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75 %. Hrúbka mokrého náteru je 500 mikrometrov (cca. 680 g/m<sup>2</sup>). Hrúbka suchého nástreku je 220 mikrometrov. Pri nanášaní je nutné vykonať posyp balotinou asi 300-350 g/m<sup>2</sup> typ Swarco T 14 G20, pre zaistenie retroreflexie a drsnosti musí byť táto operácia vykonaná, vzhľadom k rýchlemu zasychaniu, bezprostredne. Náter farby je prejazdný vozidlami 30 minút od nanesenia na suchú vozovku pri teplote 1 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 75 %. Nižšia teplota a vysoká vlhkosť vzduchu spomalí schnutie farby. Pri manipulácii sa nesmie do výrobku dostať voda, ktorá výrobok znehodnocuje.
Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Toluen.

EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky vdychovaním.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Stupeň lesku Lesk
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Signocryl
Produktový list PDF