TOLUÉN P6406

Toluén

Charakteristika a použitie výrobku

Toluén je určený ako rozpúšťadlo pre špeciálne účely, napr. na riedenie chlorkaučukových a niektorých ďalších kaučukových lepidiel. VÝHRADNE PRE PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV!

Nebezpečnost výrobku

Horľavá kvapalina Flam. Liq. 2: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Aspiračná nebezpečnosť Asp. Tox. 1: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Podráždenie kože Skin Irrit. 2: H315 Dráždi kožu.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia STOT SE 3: H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Reprodukčná toxicita Repr. 2: H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia STOT RE 2: H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!