Telkyd P 160

Tužidlo do epoxidových náterových hmôt TELPOX Viac informácií
Produkt je dostupný pouze pro registrované firmy
Popis
Popis

Zloženie


Výrobok je roztok isoforondiaminu a m-fenylenbis (metylamín) v benzylalkoholu s prídavkom akcelerátora vytvrdzovania.

 

Vlastnosti a použitia


Výrobok je určený výhradne na vytvrdzovanie epoxidových náterových hmôt TELPOX tam, kde je toto tužidlo výhradne uvedené (TELPOX F, TELPOX PM 150). Prídavok tužidla TELHARD POX F je uvedený v príslušných predmetových normách výrobkov, vrátane doby spracovateľnosti zmesi. Pripravuje sa len také množstvo natužené zmesi, ktoré sa stačí spracovať počas životnosti zmesi.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Xylen. Obsahuje butanonoxim, který může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Parametry
EAN 8591235034547
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Teluria
Hmotnosť 5,5 kg
Produktový list PDF