TELPOX P100

Farba základna priemyselná epoxidová dvojzložková antikorózna Viac informácií
Popis
Popis

loženie


Disperzia anorganických pigmentov a plnív v roztoku stredne molekulárnej epoxidové živice v organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív a Zn fosfátu.

 

Vlastnosti a použitie


Farba je určená na základné antikorózne nátery kovov, kde má zabezpečiť náterovému systému dokonalú priľnavosť a antikoróznu ochranu. Pre vnútorné prostredie s koróznou agresivitou C1 do C3 možno náterovú hmotu použiť i ako jednovrstvový náter. Pred použitím sa farba rozmieša, zmieša s tužidlom v predpísanom pomere, dôkladne premieša a do riedi podľa potreby. Teplota pri zasychaní nesmie poklesnúť pod 10 °C.

 

 

Príklady použitia


Exteriér aj interiér so stredným a vysokým koróznym namáhaním (výrobné haly, práčovne, chemické závody), možnosť použitia najmä na kovovej nádrže, potrubia, stroje, prevádzkové konštrukcie, mostné konštrukcie

 

 

Odtiene


0110 - šedý, ďalej podľa vzorkovnice BAL aj RAL a ďalšie podľa individuálnej požiadavky odberateľa

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Xylén (zmes), bután-1-ol , Uhľovodíky, C9, aromatické , Epoxidová živica z Bisfenolu A a epichlórhydrínu.

EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P403 Skladujte na dobre vetranom mieste.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Prostredie Vonkajší
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka TELPOX
Produktový list PDF