UNIBAL fermež napúšťací O1000

Olejové napúšťadlo Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Používa sa hlavne na základné napúšťanie dreva, omietok a iných vsiakavých podkladov, pod ďalšie nátery olejovými, syntetickými alebo disperznými náterovými látkami. Zaisťuje dokonalú priľnavosť vrchných náterov a tým chráni podklad voči pôsobeniu poveternostných vplyvov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru aj jeho životnosť.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Farebný náter dreva:
Podklad najprv napustiť výrobkom UNIBAL FERMEŽ NAPÚŠŤACIA O1000, po 20 min. zotrieť prebytočnú fermež tak, aby na povrchu nezostal lesklý náter, schnutie 48 hodín;
1-2 nátery UNIBAL OLEJOVÝ ZÁKLAD NA KOV O2004, schnutie min. 48 hodín pri 23 °C; 1-2 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 s intervalom nanášania 24 hodín pri 23 °C.

Bezpečnostné upozornenie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka UNIBAL
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie