Uniflex PES-TMEL jemný tmel na kov, oceľ, kameň, betón a drevo

Dvojzložkový univerzálny polyesterový tmel na drevo, kov, betón je určený na tmelenie stredných a väčších nerovností. Viac informácií
Popis
Popis

Dvojzložkový univerzálny polyesterový tmel na drevo, kov, betón je určený na tmelenie stredných a väčších nerovností. Vynikajúca priľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na kov, oceľ, kameň, betón, drevo atď. Vhodný na opravy poškodených podkladov. Vysoká plniaca schopnosť. Ľahká spracovateľnosť a brúsenie. Pretierateľný. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Tmel sa nesmie používať na tmelenie miest, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.

Vlastnosti dvojzložkového tmelu:
odtieň biela
vysoká plniaca schopnosť
ľahká spracovateľnosť a brúsenie
pretierateľný
pre vnútorné aj vonkajšie použitie
priľnavosť na väčšine povrchov
na kov, oceľ, kameň, betón, drevo atď.
viskozita pri 20°C: pastovitá
VOC - obsah: 2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l
Spracovanie dvojzložkového tmelu:
Podklad pre tmel:
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, zbavený hrdze, tukov a mastnoty. Pôvodné nátery obrúsiť až na podklad. Kovové podklady ošetriť základovou farbou s antikoróznymi vlastnosťami – dôležité predovšetkým v exteriéri.

Tuženie tmelu:
Tmel sa tuží tvrdidlom v hmotnostnom pomere 100 dielov tmelu: 2 diely tvrdidla. Nadmerné pridanie tvrdidla je nežiaduce. Môže viesť k výkvetom a zmene farebného odtieňa v následnom krycom nátere.

Dobra spracovania tmelu:
3 – 4 minúty pri + 20 °C. Reakčná teplota nesmie klesnúť pod +5 °C.

Nanášanie:
stierkovaním.

Doba schnutia a brúsiteľnosť:
pri +20 °C cca po 15-tich minútach proti prachu, brúsiteľný po 25-tich minútach.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Styren.

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky vdychovaním.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H413 Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Skladujte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Uniflex
Produktový list PDF