Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VOP sa uplatnia na všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ nie je ustanovením Rámcovej kúpnej zmluvy alebo ustanovením kogentného právneho predpisu stanovené inak.