Whistleblowing – oznamovanie protispoločenskej činnosti

Čo je whistleblowing?

Tento termín znamená dobromyseľné oznámenie nelegitímnej, neetickej alebo priamo protizákonnej činnosti. Tieto praktiky môžu zahŕňať všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, zneužívanie moci, porušovanie práv pracovníkov alebo škodlivé vplyvy pre verejné zdravie a životné prostredie.

V preklade môžeme tento pojem chápať ako pískanie na píšťalku, čiže upozornenie na niečo nekalé, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť a preveriť to. Oznamovateľom môže byť ktokoľvek, kto sa v dobrej viere domnieva, že došlo k protispoločenskej činnosti. Či už je to zamestnanec, bývalý zamestnanec, uchádzač o zamestnanie, zmluvný partner alebo svedok nekalého, neetického či nelegálneho jednania. Oznamovateľovi nejde o osobný prospech, ale o nápravu, pričom sa sám vystavuje prípadnému nebezpečenstvu odvetných opatrení. Preto vydala Európska únia smernicu o whistleblowingu (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937), ktorej hlavným cieľom je ochrana oznamovateľov.

Ako môžete nahlásiť protispoločenskú činnosť?

Oznámenie o protispoločenskej činnosti by malo byť konkrétne a presné. Z oznámenia musí byť zreteľné, proti komu smeruje a akého konania sa týka. Oznamovateľ uvedie svoje meno, priezvisko, pobyt, telefonický alebo mailový kontakt, prostredníctvom ktorého bude zodpovedná osoba s oznamovateľom komunikovať.

Ak je oznámenie podávané anonymne odporúčame uviesť kontaktný telefón či e-mail, prostredníctvom ktorého sa pri zachovaní anonymity bude môcť zodpovedná osoba s vami spojiť. Prosím berte na vedomie, že nemožnosť kontaktu s oznamovateľom môže negatívne ovplyvniť prešetrenie oznámenia.

Osoba pre riešenie oznámení:

  • Ing. Zuzana Petláková

Možnosť podania oznámenia:

E-mailom: whistleblowing@bal.sk

Osobne (zodpovednej osobe): Vysokoškolákov 8511/10, Žilina 010 08

Písomne: Stiahnite si oznámenie a zašlite poštou zodpovednej osobe na adresu spoločnosti (Vysokoškolákov 8511/10, Žilina 010 08). Obálka musí byť viditeľne označená „do rúk zodpovednej osoby na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti"

Upozorňujeme, že tento komunikačný kanál nie je určený na podávanie sťažností, ktoré neodrážajú protiprávne konanie.