Klub zákazníkov

l. Vznik členstva

1. Členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov po vyplnení a podpísaní príslušnej prihlášky, po odovzdaní tejto prihlášky na ktorejkoľvek predajni označenej logom KÚZLO FARIEB A DROGÉRIE (KF+D) obdrží člen KZKF+D zákaznícku kartu.

2. Vyplnením, podpisom a odovzdaním prihlášky člen súhlasí s podmienkami KZKF+D a potvrdzuje, že je s nimi oboznámený.

3. Členstvo v KZKF+D je bezplatné. Člen môže kartu použiť vo všetkých predajniach označených logom KF+D.

4. Zákaznícka karta KZKF+D je označená EAN kódom a zostáva majetkom BAL SLOVAKIA, s.r.o. Na meno člena KZKF+D uvedeného na prihláške môže byť vystavená len jedna karta. Karta je neprenosná. V prípade požiadania člena, môže byť vystavených viacej zákazníckych kariet s rovnakým E.Č.

II. Práva a povinnosti člena

5. Člen KZKF+D môže čerpať výhody KZKF+D ihneď po prevzatí zákazníckej karty.

6. Člen KZKF+D je povinný informovať o zmene údajov vyplnených na prihláške a to vyplnením novej prihlášky, kde zaškrtne zmena údajov a vyplní len tie údaje, ktoré sa menili a číslo karty. Oznámením zmeny údajov sa členstvo nepozastavuje.

7. Člen KZKF+D oznámi stratu, krádež zákazníckej karty alebo jej znehodnotenie na predajni alebo doporučeným dopisom na adresu, ktorá je uvedená v odstavci III/9. V takomto prípade bude členovi zaslaná nová zákaznícka karta a to do 21 dní od obdržania oznámenia. Stará zákaznícka karta bude zo systému vymazaná. Stratou zákazníckej karty, členstvo nezaniká.

III. Zánik členstva

8. Zneužitie výhod alebo zámerné vyplnenie nesprávnych údajov na prihláške sú hrubým porušením obchodných podmienok a sú dôvodom k ukončeniu členstva.

9. Člen KZKF+D môže svoje členstvo v klube kedykoľvek zrušiť vrátením zákazníckej karty osobne na ktorejkoľvek predajni označenej logom KF+D, prípadne zaslaním doporučeného dopisu na adresu spoločnosti BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina. Členstvo zaniká dňom odovzdania zákaznickej karty na predajni alebo dňom doručenia zákazníckej karty poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu.

IV. Ďalšie ustanovenia

10. Spoločnosť BAL SLOVAKIA, s.r.o. je oprávnená jednostranne zmeniť podmienky členstva v KZKF+D. Zmena bude vždy umiestená na webovej stránke www.bal.sk, na predajniach označených logom KF+D a na akciových letákoch, ktoré sú k dispozícii na predajniach.