BAKRYLEX Univerzál mat disperzný lak na drevo bezfarebný V1302

Vodouriediteľný akrylátový bezfarebný lak určený na interiérové lakovanie tvrdého i mäkkého dreva, nábytkových dielov, drevených a korkových obkladov, preglejky a pod. Viac informácií
Popis
Popis

BAKRYLEX LAK UNIVERZÁL je vodouriediteľný akrylátový bezfarebný lak určený na interiérové lakovanie tvrdého i mäkkého dreva, nábytkových dielov, drevených a korkových obkladov, preglejky a pod. Lak je možné použiť aj na vrchný náter na disperzné farby.

Spĺňa podmienky ČSN EN 71-3, časť 3: Bezpečnosť hračiek. Migrácia určitých prvkov.

Vlastnosti univerzálneho laku na drevo:

  • matné prevedenie
  • ekologický
  • rýchloschnúci
  • dekoratívne
  • atest na detský nábytok a hračky
  • do interiéru


Návod na použitie laku na drevo:
Suchý drevený povrch dobre vybrúsený brúsnym papierom P80–150 a zbavený prachu sa napustí lakom zriedeným vodou v pomere 1:1 alebo vhodnou akrylátovou penetráciou napr. REMAL UNIVERZÁLNEJ PENETRÁCIE. Po 2 hodinách schnutia penetrácie povrch ľahko prebrúsiť brúsnym papierom P220-400 a odstrániť prach. Pred použitím lak dôkladne premiešajte a naneste štetcom, valčekom alebo striekaním 2–3 vrstvy neriedeného laku v intervale cca 4 hod. Dokončený náter zasychá do 4 hodín proti prachu a konečnú tvrdosť nadobúda po 48 hodinách. Teplota prostredia a materiálov pri aplikácii nesmie klesnúť pod 10 °C.

Odporúčané spôsoby aplikácie:
Štetec, valček, striekanie

Výdatnosť:
8 - 12 m²/kg pre jednu vrstvu.

Zasychanie:
Zasychanie proti prachu do 4 hod. Lak dosiahne požadované vlastnosti do 48 hod.

Manipulácia:
Pri práci dodržujte základné hygienické pravidlá. Výrobok nie je určený na nátery prichádzajúce do priameho styku s požívatinami, krmivami a pitnou vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc. Výrobok je ošetrený biocídom. Obsahuje reakčnú zmes : 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-metylizotiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3: 1). Môže vyvolať alergickú
reakciu.

Skladovateľnosť:
Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale. Skladujte v suchom sklade pri teplote 5 až 25 °C.

Likvidácia obalov a odpadov:
Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Ďalej viď kartu bezpečnostných údajov výrobku.

H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Áno
Prostredie Vnútorné
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Bakrylex
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie