BARLET SILIKÁT Fasádní barva V4015

Fasádní barva. Vysoce paropropustná. S dlouhou životností. Na sanační omítky. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použití výrobku

Používá se pro nátěry fasád, hladkých minerálních podkladů jako zkarbonatizované vápenocementové omítky, betony a pórobetony. Sádrové podklady jsou nevhodné. Barva je snadno zpracovatelná.

Příprava podkladu

Staré nesoudržné nátěry a omítky odstraňte a vyspravte novou vápenocementovou omítkou. Podklad musí být před zahájením nátěrů suchý a vyzrálý. Příliš savé, sprašující nebo nesoudržné podklady ošetřete penetrací BARLET SILIKÁT PENETRACE.

Doporučený nátěrový postup

Barvu řeďte malým množstvím penetrace BARLET SILIKÁT PENETRACE a důkladně promíchejte. Barvu nanášejte po zaschnutí penetrace ve dvou vrstvách nejlépe štětkou nebo válečkem. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Okna, okapy, dlažby před nátěry zakryjte, zbytky barvy se obtížně odstraňují. Optimální teplota podkladu a prostředí pro natírání je 15 až 25 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady! Konečný hydrofobizační nátěr prostředkem BARLET FOB se nanáší štětkou po cca 24 hodinách od nanesení barvy.

Odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu, k probarvování je možné použít pouze anorganické pigmenty.

Vydatnost

Až 5 m2/1 kg v jedné vrstvě


Bezpečnostní upozornění:

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo : VAROVÁNÍ

  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P280 Používejte ochranné brýle.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
     
Parametry
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BARLET
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie