BARLET SILIKÓN V4018

Fasádna silikónová farba Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


BARLET SILIKÓN je moderná silikónová fasádna farba. Je vodoodpudivá so samočistiacou schopnosťou, extrémne odolná poveternostným vplyvom. Používa sa pre nátery vápenocementových omietok, betónov, pórobetónov, drevotriesky v interiéroch aj v exteriéroch.

Príprava podkladu


Podklad musí byť suchý a vyzretý, aby nedochádzalo k zmene farebného odtieňa, k zmydlovateniu spojiva, zníženiu priľnavosti náteru a k vzniku vápenného výkvetu na vrchu náteru. Podklad musí byť zbavený biologického napadnutia ako sú plesne a riasy. Nové omietky musia min. 4 týždne dozrievať (karbonatizovať). Penetrácia podkladu sa vykonáva štetkou v jednom nátere prípravkom BARLET PENETRÁCIA SILIKÓN. Teplota podkladu a prostredia pri práci sa odporúča v rozmedzí 15 až 25 °C, nesmie byť nižšia než 7 °C a nesmie prekročiť 30 °C.

Odporúčaný náterový postup


Po zaschnutí penetrácie sa pomocou štetky alebo valčeka vykonajú 2 nátery fasádnou farbou. Ďalšie vrstvy sa nanášajú najskôr po dokonalom zaschnutí. Farbu je možné riediť malým množstvom vody, max. 5 %.
Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220 -239-6] (3:1), 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Atest na detské hračky Nie
Farba náteru Bílá
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BARLET
Produktový list PDF