DENAS FARBA NA KOVY 2v1 antikorózna rýchloschnúca farba na kov

Samozákladujúca antikorózna vodou riediteľná farba na všetky kovy. Povrchové úpravy kovových konštrukcií, striech, klampiarskych prvkov aj na čerstvý pozink, odkvapov, parapetov, garážových brán, plotov. Viac informácií
Popis
Popis

DENAS KOVY 2v1 je samozákladujúca, polomatná, antikorózna, vodou riediteľná farba určená na ochranu všetkých kovových podkladov. Nátery majú antikoróznu ochranu v celej hrúbke náterového filmu, vysokú odolnosť pôsobeniu poveternosti, UV stabilitu. Farba na kov DENAS 2v1 je ideálna na povrchové úpravy striech, kovových konštrukcií, klampiarskych prvkov, plotov, vrát, parapetov, stožiarov, zábradlia i výrobkov z liatiny. Dokonale ochránia oceľové, železné, čerstvo pozinkované, hliníkové a medené povrchy, umiestnené v exteriéri a interiéri. Nátery veľmi rýchlo zasychajú, sú výborne súdržné s kovovými podkladmi, vysoko kryjú, majú dokonalý rozliv, jednoducho sa aplikujú.

Vlastnosti farby na kov DENAS:
na ochranu všetkých kovových podkladov
vysoká odolnosť pôsobeniu poveternosti, UV stabilita
samozákladujúca farba na kov
polomatná
antikorózna farba na kov
vodou riediteľná farba na kov
veľmi rýchlo zasychá
vysoko kryvá
veľmi dobrý rozliv


Pracovný postup farby na kov DENAS:
Podklad musí byť suchý, zbavené všetkých nečistôt, mastnoty a zvyškov starých, nesúdržných náterov. Farba sa dodáva v konzistencii na nanášanie štetcom a valčekom. Pri striekaní je možné zriediť 5% vody. Farba sa aplikuje v 2–3 vrstvách s odstupom min. 4 hod. medzi jednotlivými nátermi. Minimálna teplota pri aplikácii a schnutí náteru je +10 °C a vzdušnej vlhkosti do 70 %.

Farba na kov výdatnosť:

Teoretická výdatnosť je 6–8 m²/kg pri optimálnej hrúbke 80 μm na jednu vrstvu.

Farba na kov zloženie:

Zmes akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív.

Balenie farby na kov:

Plastové alebo plechové obaly s hmotnosťou 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Bezpečnosť a hygiena pre farbu na kov DENAS:
Dodržujte zásady osobnej hygieny. Zaistite vetranie pracoviska. Pri aplikácii striekaním používajte ochranu dýchacích orgánov. Pri postriekaní pokožky umyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody. Pri požití vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. V prípade zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Údaje o nebezpečnosti:

H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Likvidácia odpadov:

Zvyšky farieb a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s platnými predpismi. Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedeného na viečku.

Hustota:

1,1 – 1,35 g/cm3; VOC: 0,02 – 0,03 kg/kg; TOC: 0,01 – 0,02 kg/kg; ONL: 35 – 45 % obj.; Kategória VRNH: A/i – jednozložkové náterové hmoty so špeciálnou funkciou.; Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC: 140 g/l.; Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 47 g/l.

EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Vodou
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Denas Color
Značka Denas
Produktový list PDF