EPOLEX epoxidová živica 1200/371 + Epolex P11 tužidlo, 500 g

Na prípravu lepiacich kompozícií, stierkových hmôt a tmelu. Na lepenie kovu, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu a pod. Pred aplikáciou nesmie byť kompozícia zriedená prídavkom akéhokoľvek riedidla alebo rozpúšťadla! Viac informácií
Popis
Popis

Na prípravu lepiacich kompozícií, stierkových hmôt a tmelu. Na lepenie kovu, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu a pod. Pred aplikáciou nesmie byť kompozícia zriedená prídavkom akéhokoľvek riedidla alebo rozpúšťadla! Obsahuje epoxidovú živicu.

Návod na použitie:
Živica sa dokonale zmieša s tvrdidlom v hmotnostnom pomere: 100 hm. dielu živice 1200 : 6,5 hm. dielu tvrdidla. Zmes sa nanáša na suchý, čistý, odmastený a prípadne obrúsený povrch. Dodržujte miešací pomer a nepripravujte väčšie množstvo zmesi, než stačíte spracovať do 30 min. pri teplote 15-20 °C. Pripravenú živicu naneste na lepené plochy a následne priglejte k sebe tak, aby po celej dĺžke dobre priľahli a spoj fixujte (tlakom asi 0,02 MPa).

Vytvrdzovanie:
Vytvrdzuje sa pri normálnej alebo zvýšenej teplote do 60°C. Vytvrdnutie živice prebehne do 48 hod.

Riedidlo na umývanie náradia:
Acetón, toluén

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700). Tvrdidlo obsahuje triethylenteramin (Index: 612-059-00-5; CAS: 112-24-3)-

EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235074895
Použití lepidla Víceúčelové
Balení lepidla Kelímek, kyblík
Typ povrchu Univerzální
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Hmotnosť 0,5 kg
Produktový list PDF