EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300, bez tužidla, 2,5 kg

Lak je určený na zhotovenie vysoko lesklých, tvrdých, transparentných náterov dreva, vláknitých dosiek, kovov a niektorých druhov plastických hmôt a na napúšťanie savých podkladov (napr. betón, murivo). Veľmi tvrdý náter. Chemicky a mechanicky odolný náter. Vhodný pre styk s potravinami. Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU

Lak je určený na zhotovenie vysoko lesklých, tvrdých, transparentných náterov dreva, vláknitých dosiek, kovov a niektorých druhov plastických látok a na napúšťanie nasiakavých podkladov (napr. betón, murivo). Lak má vynikajúcu tvrdosť a vysoký lesk, výbornú chemickú odolnosť voči skupine rozpúšťadiel, olejov, alkálií a pohonným hmotám. Odoláva pôsobeniu vody a vlhkosti a teplotám až do 120 °C. Lak nie je vhodný pre použitie v exteriéri. Lak bol schválený pre nátery povrchov potravinárskych zariadení, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva záleží konečný vzhľad náteru aj jeho životnosť. Povrch dreva najprv napusťte epoxidovým lakom, ktorý zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brusným papierom a potom naneste finálne vrstvy epoxidového laku. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt a prachu, mechanicky očistený.

RIEDIDLO: BALTECH S6300

TUŽIDLO: EPOLEX TUŽIDLO S7300

Pomer tuženie:100 hmotnostných dielov EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300 : 40 hmotnostných dielov EPOLEX TUŽIDLO S7300. 
Pomer tuženie: 100 objemových dielov EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300 : 40 objemových dielov EPOLEX TUŽIDLO S7300. Natúženú zmes je nutné spracovať do 8 hodín.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP

Lak natúžime v predpísanom pomere a dôkladne premiešame. Nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním na vopred pripravený podklad.

Transparentný náter dreva: 1 náter lakom EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300 zriedeným na výtokovú dobu z pohárika na 15-25 s, schnutie 24 hodín pri izbovej teplote, zľahka prebrúsiť brusným papierom š. 280-320 a odstrániť prach.
1 náter lakom EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300, schnutie a tvrdnutie náteru môžete urýchliť dosúšaním pri zvýšenej teplote (60 °C – 60 minút, 80 °C – 45 minút, 100 °C – 30 minút). Náter je možné brúsiť a leštiť brúsnou pastou a leštidlom.

Teoretická výdatnosť: 11-13 m²/1 kg na jednu vrstvu

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Xylen (směs), butan-1-ol, Epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu.

EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235060164
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Farba náteru Šedá
Prostredie Vnútorné
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Hmotnosť 3,0 kg
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie