EPOLEX Polyester 109 + iniciátor, polyesterová živica, 500 g

Používa sa na výrobu technického laminátu, opravy laminovaných predmetov (napr. lodí, športových potrieb, kapotáží, autodielov) a na výrobu doskových konglomerátov z prírodného a umelého kameňa. Viac informácií
Popis
Popis

Zloženie a charakteristika výrobku:
Roztok nenasýtený polyesterových živíc v styréne.

Použitie:
Používa sa na opravy laminátových predmetov (lodí, športových potrieb, kapotáží, autodielov a pod.).

Príprava podkladu:
Podklad dokonale očistiť, obrúsiť a odmastiť.

Príprava laminovacieho polyesteru:
K potrebnému množstvu polyesteru pridajte za stáleho miešania 2 % iniciátora (tj. polyester 100 hm. dielov: iniciátor 2 hm. diely). Pripravte vždy len také množstvo zmesi, ktorú stačíte spracovať do 15 minút pri 20 °C. Nelaminujeme pri nižších teplotách ako 15 °C.

Laminovanie:
Na opravované miesto nanesieme už natuženú zmes a priložíme presýtený kus sklolaminátu. Štetcom dokonale pritlačíme a opäť presýtime. Podľa rozsahu poškodenia a záťaže opravovaného miesta použijeme ďalšie 2-3 vrstvy presýtenej tkaniny. Po vytvrdnutí (5-24 hod.) sa povrch zbrúsi brúsnym papierom č.80. Na dokonalé vytmelenie zvyšných väčších či menších nerovností a priehlbín v okolí opraveného miesta odporúčame použiť polyesterový tmel Univerzál. Všetky pracovné pomôcky je nutné urýchlene umyť riedidlom C 6000 alebo S 6005.

Riedidlo:
C 6000
S 6005

Vzhľad a konzistencia:
Číra až žltkastá kvapalina

Doba zasychania:
Vytvrdnutie   v hod.: max. 24

Samostatný iniciátor v prípade straty:
Epolex 109 iniciátor

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Epolex obsahuje: styren.Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. Iniciátor obsahuje: methyl ethyl keton peroxid, Peroxid vodíku

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky vdychovaním.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P220 Uchovávajte/skladujte oddelene od odevov/…/horľavých materiálov.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P235 Uchovávajte v chlade.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/zariadenie do výbušného prostredia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P363 Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamknuté.
P410 Chráňte pred slnečným žiarením.
P411+P235 Skladujte pri teplote nepresahujúcej údaj na obale. Uchovávajte v chlade.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
EAN 8591235075069
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Farba náteru Šedá
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Epolex
Hmotnosť 0,7 kg
Produktový list PDF