Fermež ľanová P6420

Riedidlo na fermežové farby a olejové sklenárske tmely. Tradičná ochrana dreva. Zvýrazňuje kresbu dreva. Neobsahuje rozpúšťadlá. Viac informácií
Popis
Popis

Ako riedidlo pre fermežové farby a olejové sklenárske tmely.

  • tradičná ochrana dreva
  • zvýrazňuje kresbu dreva
  • neobsahuje rozpúšťadlá
Obsah nebezpečných látok

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Farba náteru Bezbarvá
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka BALTECH
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie