HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S2160

Samozákladová antikorózna tixotropná syntetická farba. Vhodný aj na skorodované povrchy.Základný a vrchný náter v jednom. Nestéká pri aplikácii v hrubých vrstvách. Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená na jednovrstvové vonkajšie aj vnútorné nátery oceľových konštrukcií, napr. stožiarov, mostov, podvozkov a plotov. Je vhodná tiež na nátery ľahkých kovov napr. zoxidovaných pozinkovaných plechov. Po predchádzajúcej penetrácii je farbu možno použiť aj pre ochranné nátery nekovových podkladov napr. betón a drevo. Tixotropný charakter umožňuje nanášanie farby aj vo veľmi hrubých vrstvách, vysokotlakovým striekaním je možné naraz naniesť až 300 m mokrého filmu. Náterový film má hodvábny matný povrch a veľmi rýchlo schne aj v hrubých vrstvách. Vyrába sa v širokej škále odtieňov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETON P 6401 alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou. Nasiakavé podklady najprv napusťte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu.
Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1 m2.

RIEDIDLO: BALTECH S6005

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pri nanášaní štetcom a bezvzduchovým striekaním farbu nerieďte, obsah zľahka premiešajte.
Bezvzduchové striekanie: 1 nastriekanie farbou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná hrúbka suchého náterového filmu bola najmenej 100 µm.
Pneumatickým striekaním alebo štetcom: 1-2x natrieť (nastriekať) farbou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná hrúbka suchého náterového filmu bola najmenej 100 µm. V prípade nutnosti je možné ďalšie striekanie alebo nátery nanášať po 4 hodinách schnutia predchádzajúcej vrstvy, najneskôr však po 24 hodinách.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje: xylen ( směs ), uhlovodíky, C9 - C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2 - 25%)

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Stupeň lesku Mat
Farba náteru Bílá
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Hostagrund
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie