HOSTAGRUND 3v1 Prim základná aj vrchná farba na kov S2177

Samozákladová multifunkčná syntetická farba. Dlhodobá odolnosť poveternostným vplyvom. Bariérová antikorózna ochrana. Obsahuje teflón. Viac informácií
Popis
Popis

Jednovrstvová polomatná farba spájajúca vlastnosti základného antikorózneho náteru, medzivrstvy a vrchnej farby.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Farba je určená na priame nátery kovov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Farba je ideálna na nátery rozmanitých kovov, ideálna je najmä pre nátery striech, kovových konštrukcií, stožiarov, plotov, stĺpov, brán atp. Farbu je po predchádzajúcej penetrácii podkladu možné použiť aj pre náter dreva alebo minerálnych podkladov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastíte vhodným prípravkom napr. riedidlo BALTECH C6000, BALTECH P6401 ACETON  alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odstraňovača hrdze). Po použití odstraňovača hrdze povrch opláchnite čistou vodou.

Odporúčaná predúpravu povrchu čerstvo pozinkovaných plechov pred náterom: pripraví sa zmes 10 l vody, 0,5 l čpavku (25%) a cca 50 ml zmáčadla (saponát). Tento roztok sa aplikuje na upravovaný podklad a po cca 10 min pôsobenia sa rozotiera, napr. handrou z umelého rúna na násade, až do vytvorenia kovovo šedej peny. Nasleduje dokonalý oplach čistou vodou. Farba sa nanáša po dokonalom oschnutí podkladu.

Nasiakavé podklady najprv napusťte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastíte a zbavte starých nepriľnavých náterov.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

Teoretická výdatnosť: 10 - 12 m²/ l na jednu vrstvu

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím sa farba dôkladne zamieša. Podľa potreby zrieďte.
Aplikuje sa v 2-3 vrstvách podľa predpokladanej náročnosti.
Interval pre nanášanie jednotlivých vrstiev je minimálne 8 hodín.
Odporúčaná hrúbka 1 vrstvy je 30-40 μm.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje uhlovodíky, C9, aromatické.

EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Stupeň lesku Polomat
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Hostagrund
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie