ISOBAL S1903

Lak povrchový elektroizolačný Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Výrobok je určený pre povrchovú úpravu čiel impregnovaného vinutia generátorov, transformátorov a iných elektrických zariadení s prevádzkovou teplotou triedy F (155 °C). Ďalej je určený na lakovanie plošných spojov pre použitie do mínus 60 °C, ako izolačný a montážny lak na transformátorové plechy a na impregnovanie malých elektromotorov (do hrúbky vinutia 5 cm) bez vypaľovania. Lak obsahuje termosetickú prísadu, ktorá zmení prevádzkovú teplotu impregnantov na termoset s elektroizolačnými vlastnosťami vypaľovacích lakov.

RIEDIDLO: BALTECH S6003

DOPORUČOVANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Lakovanie plošných spojov: Lak ISOBAL S1903 sa podľa potreby zriedi riedidlom BALTECH S6003, nanesie sa zvoleným spôsobom na plošné spoje a nechá sa zaschnúť pri teplote 23 ± 2 °C v trvaní 8 hodín, prípadne dosuší 1 hodinu pri 80 °C alebo 0,5 hodiny pri 100 °C. Môže sa spájkovať cínovou vlnou.
Lakovanie transformátorových plechov: Lak ISOBAL S1903 sa podľa potreby zriedi riedidlom BALTECH S6003. Transformátorové plechy sa nalakujú namočením a nechajú sa zaschnúť, prípadne sa dosúšajú pri teplotách do 100 °C. Po zaschnutí sa zložia na seba a pri pracovnej teplote sa zlepia do mechanicky pevného monobloku.
Impregnovanie malých elektromotorov: Lak ISOBAL S1903 sa podľa potreby riedi riedidlom BALTECH S6003. Najbežnejším spôsobom je impregnovanie namáčaním alebo vákuotlakovou impregnáciou, spravidla dvojnásobnou. Schnutie je možné urýchliť dosúšaním do 100 °C. Lak obsahuje termosetickú prísadu, ktorá prevádzkovou teplotou zariadenia zmení pri bežnej teplote zaschnutý impregnant na termoset s elektroizolačnými vlastnosťami vypaľovacích lakov.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje formaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. Xylen (směs), butan-1-ol.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
Parametry
EAN 8595073005431
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka ISOBAL
Hmotnosť 16,1 kg
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie