LAZUROL liehové moridlo 500 ml

Lazurol Liehové mořidlo je holý koncentrát na tekutej báze. Je určený k moru dreva a všetkých poréznych materiálov (ťažný betón, ľahký). Zobrazuje štruktúru dreva, preniká hlboko do základne. Viac informácií
Popis
Popis

Lazurol Liehové moridlo je farebný koncentrát na liehovej báze. Je určený na morenie dreva a všetkých poróznych materiálov (napr. betón, tehly). Zvýrazňuje štruktúru dreva, preniká hlboko do podkladu. Moridlo (bez následnej povrchovej úpravy) je vhodný aj k aplikácii na čerstvé a nevysušené drevo.

Výrobok nie je určený k náterom, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a k náterom detského nábytku a hračiek.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Ethanol.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P403+P378 Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Lazurol
Produktový list PDF