LAZUROL terasový olej s voskom S1080

Ochranný prírodný olej. Vodoodpudivý. Obsahuje karnaubský vosk. Ochrana náterového filmu proti plesniam. Viac informácií
Popis
Popis

Charakteristika a použitie výrobku


Výrobok je určený k ochranným náterom všetkých typov dreva vrátane tropických drevín, vystaveného poveternostným vplyvom i na nátery v interiéroch. Chráni drevo dlhodobo pred účinkami vlhkosti a UV žiareniu. Obmedzuje napúčanie a špinenie dreva, ponecháva drevo dýchať. Obsahuje prírodné oleje. Obsahuje dearomatizovaný benzín. Má vynikajúce penetračné schopnosti, zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva a poskytuje vysoko efektné hodvábne matné nátery. Vyznačuje sa veľmi ľahkou obnovou starého náteru. Výrobok má atest Protisklznosť za sucha i za mokra.

Príprava podkladu


Drevo musí byť pred aplikáciou čisté, suché, dobre obrúsené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zvyškov živíc. Drevo sa zvýšeným obsahom živíc (smrekovec, borovica) sa musí vopred zbavené všetkých výronov živíc, napr. Vymytím nitroriedidlom BALTECH C6000. Na kvalite predúpravy dreva závisí celkový vzhľad konečnej povrchovej úpravy dreva a tiež celková životnosť náterového systému. Ak je požadovaná ochrana proti hnilobe a hmyzu, povrch dreva je nutné najprv napustiť vhodným fungicídnym napúšťadlom, ktoré zaisťuje ochranu dreva proti napadnutiu plesňami, hubami a hmyzom, napr. Prípravkom LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033. Následne je nutné povrch dreva prebrúsiť jemným brúsnym papierom a až potom aplikovať terasový olej. Pri renovačných náteroch je nutné drevo zbaviť starých náterov napr. Prebrúsením. Ak je to možné, je doporučené aplikovať prvý náter na všetky plochy ešte pred zmontovaním. Je doporučené dodržiavať celý systém náterov podľa katalógového listu výrobcu.

Riedidlo: BALTECH S6006

Odporúčaný náterový postup


Nanáša sa po dôkladnom rozmiešaní na vopred pripravený podklad. Olej nie je nutné riediť, je pripravený priamo na použitie. Počas prác je nutné terasový olej pravidelne premiešavať. Je vhodné aplikovať dve až tri vrstvy terasového oleja v tenkých vrstvách tak, aby na povrchu nezostával prebytočný olej. Povrch je možné medzi jednotlivými nátermi prebrúsiť jemným brúsnym papierom. Jednotlivé nátery možno nanášať v intervaloch 24 hodín.

U odtieňa 0023 teak používajte vždy na ucelené plochy iba materiál z jednej výrobnej šarže. Pri užití rovnakej výrobnej šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň.

Savé materiály (handry, piliny, papiere, prach apod.) nasiaknuté olejom je nutné bezpečne zlikvidovať, pretože sa môžu za určitých okolností samovznietiť.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Reakční masa z bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidyl sebakátu. 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Farba náteru Bezbarvá
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Lazurol
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie