PRAGOPRIMER STANDARD S2000

Základná syntetická antikorózna farba. Aktívny antikorózný náter. Rýchle zasychanie. Výborná priľnavosť. Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Základná farba pre široké použitie s vynikajúcimi antikoróznymi vlastnosťami a veľmi rýchlym schnutím. Farba je určená k základným náterom ocele a železa pre vnútorné a vonkajšie prostredie, hlavne pod syntetické, na vzduchu schnúce náterové látky. Farbu je možné použiť aj pre nátery nekovových predmetov, nasiakavé podklady je však potrebné najprv napustiť vhodným impregnačným náterom.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, mechanicky očistený, zbavený mastnôt, hrdze a prachu. Najskôr odmastíte vhodným prostriedkom, napr. prípravkom BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETÓN alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátu. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé a priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabte, dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odstraňovača hrdze). Pri použití odstraňovača hrdze opláchnite povrch čistou vodou.
Nasiakavé podklady najprv napustíte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Staré natreté povrchy očistite, odmastíte a odstráňte staré nepriľnavé nátery. 

 

Riedidlo: BALTECH S6006 (štetec, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

 

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred použitím obsah dôkladne zamiešajte, podľa potreby narieďte.

Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000, doba schnutia 24 hodín (môže sa urýchliť prisúšaním do 80 °C), optimálna hrúbka vrstvy 25 - 30 mikrometrov; tmelenie potrebných miest (napr. BKP Rapid TOS) a ich následné prebrúsenie za mokra brúsnym papierom č. 180-220; + náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000; prebrúsiť brúsnym papierom č. 280; 1-2 nátery lesklým emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013, INDUSTROL PLUS S2071 alebo matným INDUSTROL UNIMAT S2075.

Náter nasiakavého podkladu: 1x napustiť lazúrou LAZUROL CLASSIC S1023 alebo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, schnutie 24 hodín; 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000. schnutie 24 hodín; (v prípade potreby tmelenia sa postupuje ako pri nátere kovu); 1-2 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013; INDUSTROL PLUS S2071 alebo INDUSTROL UNIMAT S2075.

 

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Uhlovodíky, C9 - C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes).

EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Farba náteru Bílá
Prostredie Vnútorné aj vonkajšie
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Pragoprimer
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie