RADBAL PROFI S2120

Rýchloschnúca syntetická farba na radiátory a kovové teplovodné potrubia. Tepelne odolný náter. Nežltnúci náter. Neobsahuje aromáty. Viac informácií
Popis
Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená pre vrchné nátery kovových predmetov, predovšetkým radiátorov a potrubia teplovodného ústredného kúrenia. Má vysokú bielosť a ani pri tepelnom namáhaní do 130 °C nepodlieha žltnutiu, rýchle schne a má dobré mechanické vlastnosti. Vykazuje mimoriadne krytie. Neobsahuje arómy a škodlivé pigmenty.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný referenčný náter.

RIEDIDLO: BALTECH S6006 (štetec, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím email dôkladne zamiešajte, nemusí sa riediť, je pripravený na použitie.
Náter radiátorov kúrenia: 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000 alebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035; 1-2 nátery farbou na radiátory RADBAL PROFI S2120. Interval medzi jednotlivými nátermi je 12-24 hodín.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Uhlovodíky, C11-C12, isoalkany < 2 % aromátu.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H413 Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.
Parametry
Riedenie farby Rozpúšťadlom
Atest na detské hračky Nie
Stupeň lesku Lesk
Farba náteru Bílá
Prostredie Vnútorné
Výrobca Skupina BARVY A LAKY
Značka Radbal
Produktový list PDF
Dokumenty na stiahnutie