RIEDIDLO S6005

Riedidlo pre syntetické náterové látky.

Charakteristika a použitie výrobku

Xylén – zmes izomérov. Riedilo je určené na riedenie syntetických náterových látok určených na nanášanie štetcom, striekaním, valčekom alebo namáčaním, napr. S 2003, S 2160, S 2820, pokiaľ výslovne nie je predpísané iné riedidlo.

Nebezpečnost výrobku

Horľavá kvapalina Flam. Liq. 3: H226 Horľavá kvapalina a pary.
Aspiračná nebezpečnosť Asp.Tox 1: H304 Môže byt smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Akútná toxicita Acute Tox.4: H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
Žieravost/dráždivost kože Skin Irrit. 2: H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Eye Irrit. 2: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxicita pre špecifický cielový orgán – jednorazová expozícia STOT SE 3: H335 Môže spôsobit podráždenie dýchacích ciest.
Toxicita pre špecifický cielový orgán – opakovaná expozícia STOT RE 2: H373 Môže spôsobit poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Súbory na stiahnutie

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!